تجمع کارگران اخراجی فضای سبز شهرداری منطقه 2 اهواز مقابل مجلس


دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰

روز دوشنبه 5 آبان، کارگران فضای سبزاخراجی شهرداری منطقه 2 اهوازبرای درادامه اعتراضاتشان نسبت به اخراج از کار وپرداخت نشذدن مطالبات راهی پایتخت شدند ومقابل مجلس تجمع کردند.
درهمین یکی از کارگران به خبرنگار ایلنا گفت:برای پیگیری وضعیت شغلی‌مان و پرداخت مطالباتمان به تهران آمده‌ایم .
وی افزود:با بهارستان نشین از اهواز گفتگو کردیم واو با شهرداراهوازتماس تلفنی برقرارکرد وشهردار هم وعده بازگشت به کار همه کارگران اخراجی را داد.
اوادامه داد: با اعتماد به وعده‌های داده شده شهرداراهوازو نماینده مجلس، همگی راهی محل سکونت و کار خود در اهواز شدیم.