تجمع اعتراضی کشاورزان زعفران‌کار در شهر کدکن تربت حیدریه


جوانه ها
آدینه ۲ آبان ۱۳۹۹ ـ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰
کشاورزان زعفرانکار در شهر کدکن واقع در تربت حیدریه در استان خراسان رضوی در پی کاهش شدید قیمت گل زعفران و عدم خرید این محصول به قیمت مناسب طوریکه در دو روز اخیر به پایین‌ترین حد ممکن رسیده،‌در مقابل بازار گل این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.
بسیاری از کشاورزان بر این باورند که سودجویان، زعفران این منطقه را در روزهای اوج برداشت به قیمتهای پایین خریداری کرده و زحمات یک ساله قشر زحمتکش زعفرانکار را نادیده گرفته اند.