احضار پنج نفر از کارگران هفت تپه

روز پنجشنبه ۱ ابان ۱۳۹۹ با شکایت مالک شرکت، ۵ نفر از فعالین کارگری با دستور دادستان به پاسگاه هفت تپه احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

ابراهیم عباسی منجزی، حسن کهنکی، امید آزادی، عادل سرخه و صاحب ظهیری با شکایت کارفرما (و مدیران ادارات شرکت ) با دستور قضایی دادستان، باز جویی شدند.

سندیکای کارگران‌نیشکر هفت‌تپه ضمن محکوم کردن هر گونه رفتا ضد کارگری، تهدید و پرونده سازی کارگران، خواهان خلع ید از بخش خصوص میباشد.

پنجشنبه ۱ آبانماه ۱۳۹۹

سندیکای کارگران‌ نیشکر هفت‌ تپه