تجمع کارگران بیکارشده کارخانه قند یاسوج مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد


چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۷ می ۲۰۲۰

روز چهارشنبه 7 خرداد پس از گذشت مدتی از صدور حکم ابطال واگذاری کارخانه قند، کارگران بیکارشده کارخانه قند یاسوج که مطالباتشان هم پرداخت نشده و از منازل سازمانی هم بیرون رانده شده اند،برای چندمین بار دست به تجمع مقابل استانداری زدند.
به گزارش فارس، کارگران تجمع کننده گفتند: کارخانه با تمام امکانات از تولیدی و رفاهی از سال 95 تاکنون تعطیل و موجب ضرر به 10 هزار نفر و در زمان بهره‌برداری به صورت مستقیم به 300 نفر شده که از آن ارتزاق می‌کردند.
قابل یا آوری است که، در سال 95 با واگذاری کارخانه قندیاسوج به بخش خصوص بعد از 17 روز کلیه کارگران اخراج شدند و در دی ماه 95 کارخانه تعطیل شد که این ظلم و بی‌عدالتی با هماهنگی 2 دستگاه استانی و برخی مدیران صورت گرفت و با بدترین شکل و بی‌حرمتی 115 کارگر را که در منازل سازمانی بودند بیرون کردند و صدای مسوولان در نیامد.