تجمع اعتراضی کارکنان شرکت آریا جفیر اهواز

چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۷ می ۲۰۲۰

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، روز چهارشنبه ۷ خرداد، جمعی از کارکنان شرکت آریا روش جفیر اهواز در محوطه این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.
این کارگران دلیل تجمع خود را پرداخت نشدن مطالبات شان عنوان کرده اند.