موج جديد دستگيري جوانان و خانواده ها و هواداران مجاهدين در سراسر كشور


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۴ می ۲۰۲۰


وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در هفته‌های گذشته، در هراس از سر باز كردن قيامها و گسترش فعاليت كانونهاي شورشي به بازداشت و احضار شمار زيادي از جوانان فعال و شورشي بويژه خانواده ها و هواداران سازمان مجاهدين روي آورده‌اند. بسياري روانه زندان شده و برخی پس از تهديد و گرفتن وثيقه و تعهد موقتاً آزاد شدند.

بازداشتها در تهران،مشهد،‌ نيشابور،کرمانشاه، سبزوار، اراك، كاشان، ماهشهر، بوشهر، مرودشت، آمل، اهواز، اندیمشک، رشت، كاشان، بهبهان، اصفهان، گرگان، كرج، تبريز و شيراز صورت گرفته و به موازات لجن‌پراكني‌هاي انجمن‌هاي نجاست اطلاعات آخوندها و عقبة آنها در خارج از كشور عليه مقاومت صورت مي‌گيرد. در جريان اين بازداشتها، گله‌های پاسدار و شكنجه‌گران وزارت اطلاعات و لباس شخصيها به منازل و محل كار افراد هجوم برده و با ضرب و شتم آنان را با خود برده اند. مأموران رژيم، تلفنها، كامپيوترها و وسايل شخصي و قيمتي را هم ضبط كرده اند.

از دستگيرشدگان بازجوییهای چندين ساعته، توام با شكنجه و فشارهاي جسمي و روحي به عمل آمده است. شاهداني كه جان بدربرده اند، ميگويند تمركز دژخيمان كسب اطلاعات از فعاليتهاي مجاهدين و كانونهاي شورشي و كشف رابطه دستگير شدگان با سازمان مجاهدين خلق ايران و هواداران اين سازمان و نحوه و چرايي جذب جوانان به مجاهدين است.

در مشهد، بازجويان براي در هم شكستن يك گروه ۱۰ نفره از بازداشت شدگان جوان و منتسب كردن آنها به سازمان مجاهدين و اعتراف گرفتن صحنه اعدام مصنوعي ترتيب داده اند.

در تهران بازجویان شكنجه‌گر مخصوصاً زنان و دختران جوان را با ركيك‌ترين الفاظ مورد هتاكي و آزار و شکنجه های رواني شديدتر قرار می دهند تا آنها را درهم بشكنند و به نمايش‌هاي تلويزيوني بكشانند. شاهدان از مقاومت تحسين انگيز بسياري از بازداشت شدگان خبر ميدهند.

همزمان اطلاعات آخوندي با تماسها و پيامهاي گسترده تلفني تهديد آميز و با ايجاد فضاي رعب و وحشت، تلاش ميكند جوانان را از ارتباط با مجاهدين و هواداري از آنها بر حذر ‌دارد.

خانم مريم رجوي، بار ديگر از دبير كل ملل متحد، كميسر عالي و شوراي حقوق بشر، گزارشگر ويژه در مورد خشونت عليه زنان و سازمانهاي بين‌المللي مدافع حقوق بشر، خواستار اعزام هياتهاي بين‌المللي براي بازديد از زندانهاي رژيم و ديدار با زندانيان سياسي و بازداشت‌شدگان اخير بويژه زنان گرديد.