تجمع اعتراضی کارگران خدمات شهرداری شاهین شهر در مقابل شهرداری

خبرگزاری صداوسیما
برای دومین روز پیاپی کارگران خدمات شهرداری شاهین شهر به دلیل تعویض پیمانکار و کم بودن میزان حقوق دریافتی خود مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.

نماینده این کارگران گفت: حدود 200 نفر در حوزه خدمات با میانگین 5 تا 20 سال فعالیت می کنند که هنوز ساماندهی نشده اند و در لیستی که برای تامین نیرو و تبدیل وضعیت آنها ارسال شده نام هیچ کارگر با سابقه ای دیده نمی شود و افرادی با سابقه کم به چشم می خورد.

وی افزود: شرکتهای پیمانکار سال گذشته و امسال شهرداری حق و حقوق کارگران را نادیده می گیرد و حقوق کمی پرداخت کرده اند و با تعویض پیمانکار سنوات نیروها ضایع می شود.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر در این زمینه گفت: شرکت جدید در مناقصه پیمانکاران انتخاب شده و قرار بود شرکت بازیافت هم در این مناقصه شرکت اما به دلیل مسدود شدن حساب هایش نتوانست در مناقصه شرکت کند .