تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهر در اهواز


دوشنبه 15 بهمن ۱۳۹۷ ـ 4 فوریه ۲۰۱۹
ایران کارگر

صبح روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ جمعی از متقاضیان مسکن مهر در اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع متقاضیان مسکن مهر که در مقابل دادگستری این شهر برگزار گردید در اعتراض به اجازه ندادن برای ساخت مسکن به آنها بعد از مدت ده سال که ثبت نام کرده اند، می‌باشد. معترضین چندین دست‌نوشته در دست داشتند که روی یکی از آن‌ها نوشته بود:
«نماینده ما باشید نه انبو سازان»