اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری اهواز


يكشنبه 17 تير 1397 ـ 8 ژوئيه ۲۰۱۸

روز یکشنبه 17 تیرماه، كارگران شهردارى مناطق 4، 5 و 6 شهردارى اهواز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست از کار کشیده و تجمع كردند.
به گزارش پیام، در جریان این تجمع، كارگران معترض که دارای پنج ماه دستمزد معوقه و عیدی و پاداش پایان سال می باشند، از سوی مقامات شهرداری تهدید به اخراج شدند. تعداد کل کارگران سه منطقه، ششصد نفر میباشد و تجمع تمامی کارگران شهرداری همزمان و روبروی منطقه کاری شان برپا شد. به گفته کارگران به دلیل بی توجهی مسئولین به خواسته هایشان تا رسیدن به کلیه مطالبات معوقه خود دست از اعتصاب و تجمع برنخواهند داشت.