دود سیاه شهر سوسنگرد را فرا گرفت

ایران آنلاین
بر اساس اظهارات شاهدان عینی دود مشکوکی در شهر سوسنگرد خوزستان مشاهده شده که تاکنون علت آن مشخص نشده است.

با مشاهده دود سیاه رنگی در شهر سوسنگرد تنفس برای مردم هویزه و سوسنگرد بسیار دشوار شده است، با توجه به شرایط بحرانی به وجود آمده تاکنون در خصوص علت این دود شدید اطلاع رسانی صورت نگرفته است.