کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه برای دومین روز متوالی دست به تجمع در مقابل مدیریت شرکت زدند


یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰ ژوین ۲۰۱۸

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران بازنشسته این شرکت که از آذر ماه سال 95 بازنشست شده اند روز یکشنبه 20 خرداد برای دومین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی در مقابل دفتر مدیریت زدند و خواهان تحقق مطالبات خود شدند.
بنا بر این گزارش، این کارگران با گذشت نزدیک به دو سال از بازنشست شدن، هنوز موفق به دریافت کامل سنوات خود نشده اند و چکهایی که کارفرما بابت سنوات آنها صادر کرده است قابل وصول نیست.
اعتراض دیروز و امروز کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه اولین اعتراض آنان نیست و این کارگران در طول نزدیک به دو سال گذشته بارها در اعتراض به عدم پرداخت سنوات خود دست به تجمع زده اند اما کارفرما تاکنون از تسویه حساب کامل آنان خودداری کرده و علاوه بر ایندسته از بازنشستگان که کارفرما همچنان از تسویه حساب کامل آنان سرباز میزند همچنین کارفرما حاضر به تمکین به بخشنامه ای از سوی دولت برای بازنشسته کردن حدود 200 کارگر نی بر معروف به نی برهای خرم آبادی نیست.
این بخشنامه از سوی دولت با توجه به شرایط این دسته از کارگران برای بازنشستگی آنان در سال 94 صادر شده است اما بدنبال خصوصی سازی شرکت، کارفرما از اجرای این بخشنامه برای بازنشسته کردن این دسته از کارگران به بهانه عدم الزام به اجرای بخشنامه در زمان دولتی بودن شرکت خودداری میکند.