درخواست اعاده دادرسی رامین حسین پناهی رد شد

ایسنا
وکیل مدافع رامین حسین پناهی گفت: درخواست اعاده دادرسی موکلم در دیوان عالی کشور رد شد.

حسین احمدی نیاز با بیان این مطلب گفت: پرونده به شعبه 38 دیوان عالی کشور ارجاع شده بود که متاسفانه شعبه مذکور بدون اخذ اصل پرونده استنادی، اعاده دادرسی را رد کرد.

وی ادامه داد: مجددا درخواست اعاده دادرسی خواهم داد زیرا این حق موکل است تا دوباره درخواست اعاده دادرسی دهد و امیدوارم قضات دیوان مجددا با دقت بیشتری و با مطالبه اصل پرونده، اعاده دادرسی را قبول کنند.

به گزارش ایسنا، احمدی نیاز اول خردادماه به ایسنا از ارائه درخواست اعاده دادرسی موکلش به دیوان عالی کشور خبر داد و گفته بود که با استناد به بندهای ج و چ ماده ٤٧٤ از قانون آیین دادرسی کیفری در شش صفحه و در دو بخش ایرادات شکلی و ماهوی را تقدیم دبیرخانه دیوان عالی کشور کرده است.

رامین حسین پناهی در تاریخ ١٣٩٦/٤/٢ در شهر سنندج دستگیر و در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام بغی محکوم به اعدام محکوم شد. رای پرونده حسین‌پناهی در شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور تایید شده است.