تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه


دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴ مه ۲۰۱۸

روز دوشنبه 24 اردیبهشت، دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در اعتراض به پولی سازی آموزش، کاهش سنوات مجاز، وضعیت نا مناسب رفاهی و آموزشی تجمع کردند.
به گزارش کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور، این دانشجویان با سردادن شعارهایی ازجمله «دانشجو بیکاره، پول از کجا بیاره» اعتراضات شان را به نمایش گذاشتند.