اعتصاب دوباره بازاریان بانه و جوانرود در اعتراض به بسته شدن مرز


یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۵ آوریل ۲۰۱۸

روز یکشنبه 26 فروردین، بازاریان بانه و جوانرود دوباره در اعتراض به بسته شدن مرز دست به اعتصاب زدند.
به گزارش ایلنا، بسته شدن مرز کولبری در بانه، بازار مغازه‌دارن بازار محلی بانه را کساد کرده‌است. این روزها پس از بستن مرزها و بازگشایی بازار پیله‌وری، کاسبیِ این مغازه‌داران که از اجناس خود را از کولبران می‌خریدند، با مشکل مواجه شده‌است.
مغازه‌داران بانه امروز در بلوار شهرداری سفره خالی پهن کردند وبدین طریق اعتراضشان را به نمایش گذاشتند.