خودکشی یک معلم در مناطق زلزلە زدە سرپل ذهاب

باس نیوز
یکی از معلمین سرپل ذهاب بە دلیل مشکلات روانی ناشی از زلزلە بە زندگی خود خاتمە داد.

برپایە گزارش رسیدە، روز شنبە ١٩ اسفند ماه، یک معلم با هویت ”رسول قهرمانی“ ٣٧ سالە در منطقە تازە آباد و در کمپ نزدیک آموزش و پرورش خود را حقل آویز کرد.

این شهروند کە معلم مدرسه "فجر" در روستای "ریجاب" بوده، به دلیل بروز مشکلات ناشی از آسیب‌های روانی و روحی در مناطق زلزله‌زده خودکشی کرده است.

تاکنون اداره آموزش و پرورش کرمانشاه به خودکشی این معلم سرپل‌ذهابی واکنشی نشان نداده است.

پس از زلزلە ٧.٣ ریشتری استان کرمانشاه، تاکنون دەها تن از بازماندگان این زلزلە بە دلیل مشکلات روانی ناشی از آن و نبود امکانات کافی اقدام بە خودکشی کردەاند.