تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیکیکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱ مارس ۲۰۱۸

روزیکشنبه 20 اسفند، جمعی از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک دراعتراض به بازداشت ها پس از اعتراضات دی ماه دست به تجمع زدند.
به گزارش ایلنا، جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، در صحن این دانشگاه تجمع برگزار کردند و نسبت به احکامی که پس از حوادث دی ماه برای برخی دانشجویان صادر شد، اعتراض کردند. همچنین در شعارهای خود از دولت و وزارت علوم خواستند که با جدیت بیشتری پیگیر مسائلی که برای دانشجویان پیش آمده، باشند و پرونده های قضایی آنها را حل کنند.