نقدینگی هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان شد

خبرگزاري صداو سيما
بانک مرکزی نقدینگی در دی ماه امسال را بیش از هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند سال گذشته ۱۶.۷ درصد رشد داشته است.

بانک مرکزي با انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي در اذر امسال ، حجم نقدينگي را بيش از هزار و 463 هزار ميليارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفند سال گذشته، 16.7 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22.3 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

حجم پول در اين دوره به 1801.6 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به دي سال گذشته 19.3 و نسبت به اسفندماه سال گذشته 10.5 درصد رشد يافته است. ميزان شبه پول در گزيده‌هاي آماري منتشر شده در آذر امسال به 12829.6 هزار ميليارد ريال رسيده است که نسبت به اسفند گذشته 17.7 درصد رشد داشته است.

بانک مرکزي، بدهي بخش غيردولتي را در دي امسال 10277.0 هزار ميليارد ريال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته 12.0 درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته 17.0 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

بر اساس اين گزارش، ميزان دارايي‌هاي خارجي سيستم بانکي در دي امسال 6883.3 هزار ميليارد ريال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21.5 درصد افزايش و نسبت به اسفندماه 95، 18.2 درصد رشد يافته است. در عين حال، بدهي بخش دولتي در دوره مورد بررسي 2556.9 هزار ميليارد ريال است که نسبت به دي ماه سال 95 به ميزان 22.5 درصد و نسبت به اسفند سال گذشته 16.4 رشد نشان مي‌دهد.

خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک مرکزي

جداول گزيده‌هاي آماري منتشر شده نشان مي‌دهد که دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي در دي ماه سال جاري به 3809.4 هزار ميليارد ريال رسيده که افزايشي 12.2 درصدي نسبت به اسفندماه 1395 داشته است؛ اين رقم در مقايسه با دي ماه 95 نيز به 13.5 درصد افزايش يافته است.

ميزان اسکناس و مسکوک در اختيار بانک مرکزي در دي امسال ، 70.9 هزار ميليارد ريال اعلام شد که نسبت به اسفندماه 41.5 درصد و نسبت به دي سال گذشته 14.5 درصد رشد نشان مي‌دهد.

بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در دي ماه رقم 627.1 هزار ميليارد ريال را نشان مي‌دهد که نسبت به اسفندماه گذشته 8.9 درصد و نسبت به دي ماه سال گذشته 5.5 درصد رشد داشته است.

بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در دي امسال 1174.8 هزار ميليارد ريال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته 17.8 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.6 درصد افزايش يافته است.

ميزان سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباري نزد بانک مرکزي در دي امسال به رقم 1547.6 هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به اسفندماه 17.8 درصد و نسبت به دي سال گذشته 21.2 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانک مرکزي در دي ماه رقم 408.9 هزار ميليارد ريال بود که نسبت به اسفند سال گذشته 9.5 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، 11.8 درصد کاهش يافته است.

همچنين براساس اين گزارش، ميزان بدهي هاي ارزي بانک مرکزي در دي ماه 1838.6 هزار ميليارد ريال بوده که نسبت به اسفند سال قبل، 25.1 درصد و نسبت به دي ماه سال گذشته 24.6 درصد افزايش يافته است.