مشاور نظامی خامنه ای: نیروی انتظامی بایستی مقابل دشمنان خبیث قدرت تصمیم گیری داشته باشد

ایرنا
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به قضایای اخیر دشمنان در کشور گفت: در این قضایا، نیروی انتظامی انعطاف بسیاری از خود نشان داد در حالی که می توانست واکنش دیگری داشته باشد و این نیرو بایستی مقابل دشمنان خبیث قدرت تصمیم گیری داشته باشد.

سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی در جمع دو هزار نفری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی نیروی انتظامی گفت: وجود هر کدام از پرسنل زحمت کش نیروی انتظامی برای ما مایه افتخار است چرا که نیروی انتظامی هم مردم دار و هم مردم یار است و هم در مقابل اشرار و دشمنان مسلح با اقتدار عمل می کند و نسبت به عموم مردم و مردم عادی بسیار مهربان و با قابلیت انعطاف برخورد دارد.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به قابلیت انعطاف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: :در قضایای اخیر انعطاف بسیاری از این نیرو دیدیم ، اگرچه اعتقاد داریم اگر کسی به سمت نیروی انتظامی به قصد کشت تیر اندازی کرد بایستی واکنش مقتدرانه به آن نشان داد و این نیرو در مقابل دشمنان خبیث قدرت تصمیم گیری داشته باشد.