بیست وچهارمین تجمع اعتراضی تعدادی از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپیدارمقابل شهرداری وشورای شهر تهران


چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۷ مارس ۲۰۱۸

۱۶اسفند ،بیست وچهارمین روز تجمع اعتراضی تعدادی ازرانندگان‌ شرکت واحد عضوپروژه مسکن سپیدار۲و۳درمقابل شهرداری تهران
این پروژه ۲۷۰عضودارد
منبع: کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه