ادامه اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز


چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۷ مارس ۲۰۱۸

روز چهارشنبه 16 اسفند، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اعتصاب وتجمع اعتراضیشان مقابل استانداری خوزستان ادامه دادند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران،کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز اعلام کرده اند تا دستیابی به مطالباتشان به اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.