تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه مدنی آذربایجان نسبت به عدم ایجاد واحد درسی زبان و ادبیات ترکی

دوشتبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲ فوریه ۲۰۱۸

روز دوشنبه 23 بهمن، جمعی از از دانشجویان دانشگاه مدنی آذربایجان دراعتراض به عدم ایجاد واحد درسی زبان و ادبیات ترکی،در یکی از دانشکده های این دانشگاه تجمع کردند.
به گزارش نسل تدبیر، باتوجه به اینکه واحد درسی زبان و ادبیات ترکی در دانشگاه های هم جوار ارائه شده و دانشجویان میتوانند بصورت اختیاری این واحد درسی را انتخاب کنند، دانشجویان دانشگاه مدنی آذربایجان نیز پیرو این مطالبه ی خود امروزدر دانشگاه تجمع کردند.
دبیر شورای صنفی دانشجویان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: شورای صنفی با توجه به درخواست دانشجویان از ۳ ماه پیش پیگیر ارائه این درس بوده و نامه نگاری‌های متعددی صورت گرفته است.
این در حالی است که ارائه ی درس زبان ترکی در دانشگاه هایی همچون دانشگاه صنعتی ارومیه طی کمتر از چهار روز انجام شد.
وی افزود: شورای صنفی بعنوان نماینده دانشجویان پیگیر ارائه این درس از طریق مجاری قانونی بوده و خواهد بود.
وی در پاسخ به توضیح اعتراض دانشجویان این دانشگاه گفت: با توجه به آگاهی قشر دانشجو و پیگیر بودن آنان نسبت به جواب مسئولان٬ به جهت روبرویی با بی توجهی مسئولان در مقابل مطالبه ی آنان از طریق حرکتی خودجوش اقدام به اعتراض وتجمع کردند.