تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه ارومیه نسبت به شرایط رفاهی


دوشتبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲ فوریه ۲۰۱۸
روز دوشنبه 23 بهمن، جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه در اعتراض به مشکلات رفاهی تجمع کردند.
براساس گزارش خبرگزاری دانشجو، یکی از دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت: جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص رفع مشکلات رفاهی و پذیرش هئیت علمی دانشگاه با رحیم حب نقی، رئیس دانشگاه در خواست جلسه کردند.
وی تصریح کرد: یکی از دانشجویان به نمایندگی از دانشجویان با رئیس دانشگاه در حال گفت وگو است و منتظر هستیم تا نتیجه جلسه مشخص شود.