تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه سامان کاشی بروجرد نسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل فرمانداری

پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۸ فوریه ۲۰۱۸

روز پنج شنبه 19 بهمن، جمعی از کارگران اخراجی کارخانه سامان کاشی دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل فرمانداری،تجمع کردند.
به گزارش سفیر افلاک،حکایت کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد ادامه دارد، کارگرانی که بعد از اخراج هنوز به مطالبات خود نرسیده و با توجه به این که تا کنون چندین بار دست به اعتراض زده اند اما مشکل آنها همچنان پابرجاست.
چند وقت پیش آخرین گروه از کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد اخراج شدند، در حالی که این کارگران چندین ماه حقوق معوقه داشتند اما این کارخانه هم تعطیل شد.
امروز پنج شنبه برای چندمین بار کارگران سامان کاشی در مقابل فرمانداری در اعتراض به معوقات و مطالبات تجمع و اعتراض کردند.
قابل یادآوری است که روزیکشنبه سوم دی ماه،جمعی از کارگران اخراجی کارخانه سامان کاشی بروجرد دراعتراض به عدم پرداخت20ماه حقوقشان مقابل فرمانداری تجمع کردند.