تجمع اعتراضی تاکسیرانان قم نسبت به فعالیت "اسنپ" مقابل استانداری

پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۸ فوریه ۲۰۱۸
به گزارش خبرنگاران جوان، بامداد روزپنج شنبه 19 بهمن، جمعی از تاکسیرانان قم در اعتراض به فعالیت "اسنپ" مقابل استانداری تجمع کردند.