تجمعات اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت به وضعیت نامعلوم پروژه‌های مسکونی سپیدار 2 و3 مقابل شهرداری تهران داردروزچهارشنبه 18 بهمن، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به تجمعشان دراعتراض به وضعیت نامعلوم پروژه‌های مسکونی سپیدار 2 و3 دست مقابل شهرداری تهران ادامه دادند.
هشتمین روز از اعتراضات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی عضو پروژه سپیدار ۲و۳ تعاونی مسکن
۵ سال از موعد تحویل مسکن گذشته اما پروژه فقط ۴۵ درصد پیشرفت داشته
منبع:کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه