ویدیو: تجمع کارگران "کیان تایر" با شعار "نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم"

یوتیوپ
تجمع کارگران کیان تایر مقابل ساختمان وزارت صنعت در اعتراض به مطالبات معوقه