اعتصاب وتجمعات اعتراضی کارگران سد شفارود یک هفته را پشت سرگذاشت « ما کارگران سد شفارود امروز گشنه هستیم»


شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸

روزشنبه 23 دی برای هفتمین روز متوالی، کارگران سد شفارود به اعتصاب وتجمعشان در محل کار در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق ،حق بیمه و شرایط کار،ادامه دادند.
به گزارش ماسال نیوز، کارگران پیمانکار بخش خصوصی سد شفارود (شرکت ژیان) امروز برای هفتمین روز در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان تجمع کردند.
کارگران معترض پلاکاردهایی ازجمله« ما کارگران سد شفارود امروز گشنه هستیم»در دست داشتند.
بنا به همین گزارش، برخی منابع کارگری از احتمال واریز یک و نیم ماه حقوق کارگران در روزهای آتی خبر می دهند اما کارگران پایان برگزاری تجمعات را موکول به دریافت مطالبات ۷ ماهه و بهبود شرایط استاندارد کاری می دانند.