کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری:در محکومیت بازداشت دانشجویان و زندانی کردن معترضان


کارگران و مردم ستم دیده ایران!
در پی اعتراضات اخیر کارگران و ستم دیده گان علیه وضعیت بحرانی کنونی و فقر، گرانی و بیکاری و فساد روزافزون حاکمین سرمایه داری و حافظان آنها؛ بیش از سه هزار نفر از جمله دهها دانشجوی دانشگاه های ایران بازداشت شدند. اگر چه تاکنون تعدادی از بازداشت شده گان آزاد شده اند؛ اما هنوز بسیاری در زندان ها و بازداشت گاه های موقت بسر می برند.
دانشجویان که خود نیز قربانی این وضعیت فلاکت بار اجتماعی هستند با شعار واقعی نان، کار، آزادی به حمایت از هم طبقه ای های خود برخاستند. آنها به عنوان بخشی از جوانان آگاه جامعه به درستی موضع انسانی خود را اعلام نموده اند و همین موضع هم از وجدان بیدار آنها انتظار می رفت.
هم چنان که بر همه ما روشن است، دانشجویان همواره در کنار کارگران و ستم دیده گان در صف مقدم مبارزات و اعتراضات هر روزه طبقاتی قرار داشته اند. بی شک این بخش از فرزندان و هم طبقه ای ما، خود بخشی از کسانی هستند که استثمار و رنج و بحران اجتماعی را به خوبی شناخته و لمس کرده و هر روز نیز با این رنج در دانشگاه و محیط تحصیلی روبرو هستند. برای همین است که در صف مبارزه، همگام با گرسنگان، صدای شان را طنین انداز کرده و به دفاع از آزادی بر خواسته اند و در امتداد این کشمکش طبقاتی نیز هزینه های گزافی را پرداخته اند. مبارزات دانشجویان، این هم طبقه ای های مان را ارج می نهیم و از همه کارگران و تشکل های کارگری و آزادیخواهان می خواهیم آنها را تنها نگذاشته و برای آزادی این عزیزان پیگیرانه تلاش کنند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن دفاع از حقانیت شعارها و خواسته های بر حق دانشجویان؛ خواستار آزادی بی قید و شرط همه آنها و دیگر دستگیر شده گان معترض می باشد.
جای دانشجودرزندان نیست!
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – نوزدهم دی ماه 1396