تئوریسین پوتین در پیاده روی اربعین: شاهد شکل گیری یک ملت جدید و مقدمات ظهور منجی هستیم

(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری مهر
فیلم پیاده روی الکساندر دوگین در اربعین حسینی و گفتاری از وی در مورد اربعین از لینک بالا قابل دریافت است.

او در بخشی از این فیلم می گوید: «به نظرم شاهد شکل گیری یک ملت جدیدیم که آینده را رقم خواهد زد، شاهد شکل گیری مقدمات ظهور منجی هستیم.»


فیلم: https://www.mehrnews.com/news/4139915/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D8%AF