تجمع گسترده سپرده گذاران موسسه آرمان تعاونی وحدت مقابل دادگستری خوزستان

ایلنا
تعدادی از سپرده گذاران موسسه مالی آرمان تعاونی وحدت صبح امروز مقابل دادگستری خوزستان در اهواز دست به تجمع زدند.

این تجمع کنندگان صبح امروز چهارشنبه مورخ 17 آبان ماه، با حرکت از مقابل استانداری خوزستان به سمت دادگستری خوزستان، مقابل این دادگستری دست به تجمع زدند.

تعدادی از این تجمع کنندگان، علت این تجمع را عدم پاسخگویی مسئولین و بانک مرکزی بیان نمودند و همچنین گفتند: به سخنان یکی از مسئولین دادگستری استان مبنی بر اینکه ما مالبخاتگان، مظلوم نیستیم نیز اعتراض داریم.