تجمع کارگران شرکتی‌ مخابرات اهواز دراعتراض به عدم انعقاد قرادادمستقیم واجرانشدن طرح طبقه بندی

تجمع کارگران شرکتی‌مخابرات اهوازدراعتراض به عدم انعقاد قرادادمستقیم واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل مقابل ساختمان شرکت مخابرات خوزستان
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲ دسامبر ۲۰۱۷

بامداد روز دوشنبه 21 شهریور، جمعی از کارگران شرکتی مخابرات اهواز دراعتراض به عدم انعقاد قراداد مستقیم واجرانشدن طرح طبقه بندی مشاغل مقابل ساختمان شرکت مخابرات خوزستان درخیابان کیان پارس تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، یکی ازکارگران حاضر در تجمع به نمایندگی همکارانش می‌گوید: مگر ما چه فرقی با رسمی‌ها داریم که باید شرایط بسیار بدتری داشته باشیم؛ دستمزدمان بسیار پایین است، همان را هم به موقع نمی‌پردازند، امنیت شغلی هم نداریم.
بنابه همین گزارشات، کارگران تجمع کننده به گفتگو با مقامات شرکت مخابرات خوزستان پرداختند.