ادامه تجمع کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات برای دومین روزمتوالی


دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷

روز دوشنبه 20 شهریوربرای دومین روزمتوالی، کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشوردراعتراض به عدم انعقاد قرارداد دائم و اجرانشدن کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات،ادامه دادند.
به گزارش ایلنا، این کارگران که از استان‌های مختلف به تهران آمده اند، برای دومین روز مقابل شرکت مخابرات ایران جمع شدند.
یکی ازکارگران معترض حاضر مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات گفت: عقد قرارداد دائم و اجرای دقیق طرح طبقه بندی خواسته‌هایی است که کارگزاران مخابرات روستایی مدتهاست از طرق مختلف مطالبه می‌کنند.
بنا به همین گزارشات،روز گذشته پس از خاتمه تجمع، نمایندگان کارگزاران با مسئولان شرکت مخابرات جلسه‌ای برگزار کردند که ظاهرا این جلسه به نتیجه مطلوب نرسیده است.
کارگران تجمع کننده گفتند: از نتیجه جلسه راضی نیستیم و نتوانستیم در مورد شرایط قرارداد و اجرای طرح طبقه‌بندی با مخابرات به توافق برسیم.