تجمع اعتراضی شبانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به کیفیت پایین غذا و ناهماهنگی زمانی توزیع آن برای دومین شب متوالی

تجمع اعتراضی شبانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به کیفیت پایین غذا و ناهماهنگی زمانی توزیع آن برای دومین شب متوالی
خبرنامه دانشجویان ایران
چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۷
 
سه شنبه شب 20 تیر، جمعی از دانشجویان خوابگاه امام علی دانشگاه علوم پزشکی ایران در اعتراض به "کیفیت پایین غذا و ناهماهنگی زمانی توزیع آن"برای دومین شب متوالی دست به تجمع زدند.
 
وعده غذای دانشجویان ساکن خوابگاه امام علی دانشگاه علوم پزشکی ایران علاوه براینکه با تاخیری دو ساعته به محل خوابگاه رسیده، از کیفیتی بسیار پایین برخوردار بوده است و اعتراض دانشجویان را به همراه داشته است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه امتحانات پایان ترم دانشگاه علوم پزشکی ایران مدتی قبل به پایان رسیده است و هنوز ترم تابستان این دانشگاه آغاز نشده است، دانشجویان ساکن خوابگاه امام علی،در اسکان تابستانی بسر می‌برند و فعالیت آموزشی خاصی را در برنامه خود ندارند.
طبق آنچه در پایگاه اینترنتی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران آمده است، خوابگاه پسرانه امام علی این دانشگاه، حدود 540 ظرفیت اسکان دارد و در حوالی فلکه دوم صادقیه واقع شده است.