یورش نیروهای انتظامی به تجمع دامنه دار متقاضیان کار روستاهای آق درە و برجا ماندن چندین زخمی وبازداشت چند نفر

یورش نیروهای انتظامی به تجمع دامنه دار متقاضیان کار روستاهای آق درە و برجا ماندن چندین زخمی وبازداشت چند نفر
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۷ ژوئن ۲۰۱۷

به گزارش آژانس خبری موکریان، عصر روز پنجشنبه 25 خرداد نیروهای انتظامی به تجمع دامنه دارمتقاضیان کار روستاهای آق درە یورش آوردند وچندین نفر ازتجمع کنندگان ازجمله چندزن رازخمی وتعدادی راهم بازداشت کردند.
به گزارش آژانس خبری موکریان، جمعی از اهالی روستاهای آق درە علیا، آق درە سفلی و آق درە وسط کە در مجاورت معدن طلای آق دره تکاب زندگی میکنند، مدت بیست روز بود کە در اعتراض به بیکاری و عدم بکارگیری آنها در این معدن دست به تحصن و تجمع مسالمت آمیز زده بودند.
یکی از اهالی آق درە که نخواست نامش فاش شود در این بارە گفت:” این معدن در مراتع روستاهای ما واقع شدە است. بیشتر کارگران شاغل در این معدن غیر بومی هستند. فقط چند نفر از اهالی روستاهای ما در این معدن کار میکنند آن هم با قراردادهای فصلی”.
او در ادامە میگوید:” ما به نشانه اعتراض به بیکاری شدید، از بین رفتن مراتعمان و قراردادهای فصلی، دست به تحصن زدیم. اعتراض ما مسالمت آمیز و خواسته هایمان برحق است. در روزهای گذشته چندین نفر از ما به ادارە اطلاعات سپاه فراخواندە شدە بودند و تهدید شدە بودند کە در صورت ادامه تحصن با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه خواهیم شد”.
یک شاهد عینی در مورد درگیری نیروهای انتظامي با اهالی آق درە گفت:” آنها برای پایان دادن به تحصن مسالمت آمیز ما، متوسل به زور شدند. زنان میخواستند از این اقدام جلوگیری کنند ولی آنها هر کسی را کە اعتراض میکرد کتک میزدند”.
برپایه همین گزارش، بعد از این واقعه چندین تن از اهالی این روستاها توسط نیروهای حكومتي بازداشت شدەاند. برخی از بازداشت شدگان بعد از بازجويي و دادن تعهد آزاد شدەاند.