تجمع اعتراضی کارگران قند ممسنی نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل کارخانه و در جاده سراسری

سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷

روزسه شنبه23خرداد، جمعی از کارگران قند ممسنی شهرستان رستم دراعتراض به بلاتکلیفی شغلی و عدم پرداخت ماه حقوق وحق بیمه ابتدا مقابل کارخانه وسپس در جاده سراسری تجمع کردند.
به گزارش دیار ممسنی، صبح امروز نیز تعدادی از کارگران کارخانه قندممسنی شهرستان رستم در اعتراض به عدم تعیین تکلیف کارخانه و عدم پرداخت بیش از سه سال حقوق و بیمه خود در جلو درب کارخانه تجمع کردند.
عدم تعیین تکلیف مالک اصلی کارخانه ,وضعیت حقوق و بیمه کارگران و تداوم یا تعطیلی شدن کامل کارخانه موضوعاتی است که نه تنها کارگران بلکه مردم شهرستانهای ممسنی و رستم نیز به جد پیگیر و خواستار شفاف شدن آن هستند.