تجمع اعتراضی کارگران یکی از شرکت های زیرمجموعه مپنا نسبت به عدم پرداخت یکسال حقوق مقابل ساختمان شرکت در تهران

تجمع اعتراضی کارگران یکی از شرکت های زیرمجموعه مپنا نسبت به عدم پرداخت یکسال حقوق مقابل ساختمان شرکت در تهران
شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸ مارس ۲۰۱۷

به گزارش خوزنا، از چند روزپیش،کارگران یکی از شرکت های زیرمجموعه مپنا، ازپروژه های سیرجان بندرعباس اردکان که بیش ازیک سال حقوق خودرا دریافت نکرده اند،به تهران سفر کرده ودست به تجمع مقابل ساختمان شرکت واقع در خیابان آفریقاجنوبی،نبش کوچه ژوبین،روبروی سفارت بحرین زده اند.
تجمع امروز28اسفند کارگران معترض مقابل ساختمان شرکت واقع در خیابان آفریقاجنوبی،نبش کوچه زوبین،روبروی سفارت بحرین صورت گرفت.