دومین روز اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه سیمان صوفیان دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان

دومین روز اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه سیمان صوفیان دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان

سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ -۱۳ مارس ۲۰۱۷


صبح امروز بیش از 250 نفر از کارگران کارخانه سیمان صوفیان در آذربایجان شرقی بار دیگر تجمع‌های اعتراضی خود را در محوطه کارخانه از سر گرفتند.
به گزارش24اسفندایلنا به نقل از کارگران کارخانه سیمان صوفیان،مشکل اصلی این واحد صنعتی به تاخیر افتادن عیدی وپاداش پایان سال و دیرکرد در پرداخت برخی مزایای مزدی همانند پایه سنواتی وتجمیع سنواتی است.
همچنین براساس اطلاعاتی که از سوی این منابع گزارش شده است کارفرما از سال 92 تجمیع سنواتی مارا لحاظ نکرده واز ابتدای سال جاری پایه سنواتی ما افزایش پیدا نکرده است.