فراسوی خبر... دوشنبه ۲۳ بهمن
جمهوری اسلامی روی مدار تشدید درگیری در سوریه>

منصور امان

رژیم جمهوری اسلامی آگاهانه روی کانون شُعله ور بُحران در سوریه بنزین می ریزد. تازه ترین تحریکات نظامی حاکمان ایران به یک درگیری جنگی در زمین و آسمان سوریه راه برده که به روشنی پتانسیل خطرناک گُسترش چنین کشمکشهایی به رویاروییهای وسیع منطقه ای را نیز به نمایش گذاشته است.

اگرچه نُقطه شروع درگیری روز آدینه پرواز یک پرنده هدایت شونده جمهوری اسلامی بر فراز خاک اسراییل بوده است، اما این اقدام تحریک آمیز بی شک خاستگاه تنش موجود در مرزهای سوریه و اسراییل نیست.

رژیم ولایت فقیه می کوشد با سوواستفاده از فروپاشی سیاسی و مدنی سوریه، این کشور را به پایگاهی برای داغ نگه داشتن بُحران خاورمیانه و باجگیری از طرفهای خارجی اش بدل سازد. این یک استراتژی شناخته شده حاکمان جمهوری اسلامی برای تضمین امنیت بقای خود است که مناطق بُحران زده ای مانند لُبنان، عراق، غزه، بحرین و یمن جولانگاه آن به شمار می رود.

شناسایی ماده انفجاری این استراتژی در سوریه در همسایگی اسراییل، به تجزیه و تحلیل پیچیده ای نیاز ندارد. کافی است تهدیدات و رجزخوانیهای دایمی رهبران و پایوران رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر محو اسراییل از روی نقشه و توضیح برنامه موشکی و تجهیز بُنیادگرایان شیعی در عراق و لُبنان برای چنین هدفی مُرور شود.

تل آویو حُضور رژیم مُلاها و مُزدوران لُبنانی و عراقی اش در مرزهای خود را برنمی تابد. تا هنگامی که نیروهای مزبور مشغول ویران سازی کشور سوریه و تبدیل آن به میدان جنگ نیابتی با رُقبای خود بودند، اسراییل آنها را تهدیدی علیه خود به حساب نمی آورد. سُقوط سوریه از یک هماورد نیرومند عربی به ناکُجاآبادی چند پاره و توپ بی مقدار بازی روسیه و آمریکا و قُدرتهای درجه چندم منطقه مانند قطر و جمهوری اسلامی، نمی توانست موجب خُشنودی اسراییل نباشد.

این مُعادله اما با فروکش کردن جنگ داخلی سوریه و در پی آن تلاش ماجراجویان حاکم بر ایران برای ایجاد پایگاه های ثابت نظامی در این کشور، به گونه پایه ای دگرگون گردیده و شرایط تازه ای را شکل داده که اسراییل با تمام توان و در حالیکه از سوی آمریکا پُشتیبانی می شود، برای جلوگیری از ثبات یافتن آن دست به کار شده است.

مردُم ایران نفعی از ماجراجویی نظامی حاکمان جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای کشور نمی برند؛ برعکس، "نظام" هزینه کمرشکن و خانمان سوز چنین تحرُکاتی را از جیب آنها و به قیمت به فلاکت کشیدن امروز و تباه کردن فردای آنها و فرزندان شان می پردازد.

گُشوده شدن یک جبهه جدید درگیری در سوریه با اسراییل، نه فقط برابر با حفر چاه جدیدی برای بلعیدن ثروت و درآمد ملی است، بلکه مردُم ایران و کشور را نیز در برابر تهدیداتی قرار می دهد که حاکمان گزافه گوی جمهوری اسلامی نه توان مُحاسبه شان را دارند و نه حساسیتی نسبت به واقعیت پیوستن آنها.