فراسوی خبر .... شنبه ۱۶ دی
اعلام برپایی چوبه های دار از تریبون نماز جمعه >

زینت میرهاشمی

اهمیت قیامهای گسترده مردمی در هفته گذشته را می توان از آتشی که به خیمه نظام و اعوان و انصارش انداخته است، فهمید. طی سه روز گذشته رژیم با تمام توان کوشید تا با جمع آوری و بسیج ساندیس خورها، لمپنها و اراذل، تاثیر شعارهای ضد حکومتی را خنثی کند. اما عربده کشیهای نماز جمعه خوانان حکومت نشان می دهد که این تاکتیک شکست خورده است.
شعارهای مردمی علیه فقر، تبعیض، بی عدالتی، استبداد، فساد و دزدی که توسط رژیم ولایت فقیه نهادینه شده، آنچنان رسا در کف خیابانها بیان شده که همه ابزارهای فریب مردمی منجمله داشتن نمایندگی خدا در روی زمین را هم باطل کرده است. سرنشیان کشتی حکومت که خامنه ای را به عنوان نماینده خدا در زمین، در برابر مردم قرار داده بودند، اکنون با دیدن عکسهای آتش گرفته ولی فقیه، به لرزه افتاده و به هر یاوه گویی متوسل می شوند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع روز آدینه ۱۵ دی در واکنش به شعار مردمی علیه ولی فقیه، مردم طغیان کرده را به «حصر نشینی» تهدید کرد. وی گفت: «امتی که امام خود را گم کنند، شایسته حمایت خداوند نیست و هر کس راه خود را از ولی فقیه جدا کند، فتنه گر اعم از حصر نشین و یا بست نسین می شود.» تهدید نرم این کارگزار رژیم در مورد طیف خودیها است. زیرا که همان طور که امامان جمعه گفتند داغ و درفش و اعدام در انتظار غیر خودیها خواهد بود.

احمد خاتمی نماز جمعه خوان تهران در واکنش هیستریک به شعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» خواهان خفه کردن صدای مردم شد. او از اراذل آتش به اختیار خواست که صدای کسانی که این شعارها را می دهند حاموش کنند.
این آخوند مرتجع مردم به جان آمده را مامور دشمن دانست و گفت: «من به این تفاله ها می گویم که جایتان ایران نیست و اگر بیایید قلم پای تان را می شکنیم و بعد چوبه دار را برای تان آماده می کنیم.» وی از دستکاه قضائیه ارتجاع خواست که به دستگیرشدگان به تعبیر او «آمریکایی» رحم نکنند.
علم الهدی، که این روزها مردم دلاور مشهد آرامشش را بر هم زده اند خواهان اشد مجازات برای کافران (همانهایی که در خیزشهای اعتراضی دستگیر شده اند» شد. وی بدون دنده و ترمز خواستار خشونت شد و درخواست کرد تا «رحمانیتی که در قران» در مورد مسلمانان آمده است، در مورد این مردم معترض رعایت نشود.

مجموعه واکنشهای پایوران رژیم طی هفته گذشته، وحشت آنها از گستردگی قیام کنندگان را نشان می دهد. همزمان حمایت گسترده داخلی و چه جهانی با گرایشات متفاوت از جنبش مردم و محکوم کردن خشونت حکومتی بیش از هر هنگام بالائیها را دچار وحشت کرده است. این بار جنبش تهدیستان بساط باندهای حکومت را بهم ریخته و نشان داد که همه اجزای هرم قدرت از یک قماش هستند و باید به زباله دانی تاریخ سپرده شوند.
بدون شک دار و درفش احمد خاتمی، علم الهدا و شرکا هم نمی تواند صدای آزادیخواهی و دادخواهی را خفه کند.