فراسوی خبر شنبه... شنبه ۲۴ تیر
پریشان گویی آخوندها در رابطه با کشف حجاب

زینت میرهاشمی

نزدیگ به ۴ دهه است که مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری همواره حکومت بنیادگرای مذهبی را به چالش می کِشَد. سیاستهای سرکوبگرانه رژیم برای تحمیل حجاب و همگانی کردن الگوی زنان پاسدار - بسیجی نه تنها موفق نبوده بلکه در سالهای پایانی دهه چهارم، با گسترده شدن کشف حجاب زنان، وارد دور تازه ای شده است.
هماوردی و گسترده گی نافرمانی زنان در برابر حجاب اجباری، پایوران رژیم را برای سرکوبی مقاومت زنان وادار به استفاده از ایزارهای قانونی کرده است. به عبارتی، سرکوبگران اگر در گذشته به راحتی زنان را به بهانه بد حجابی آزار می دادند، اکنون سعی می کنند با تکیه بر قوانین ارتجاعی حاکم، سرکوبگری خود را قانونمند کنند.
بی حجابی، یا بدحجابی زنان در خودروهای شخصی، از جمله مواردی است که خاطره آخوندها، امامان جمعه، مراجع تقلید و پایوران رژیم را آزرده کرده است. این آزردگی خاطر تا جایی پیش رفته که امام جمعه تهران در روز آدینه ۲۳ تیر، به زنان بدحجاب در ماشین های شخصی را تهدید کند. تهدید این آخوند مرتجع شامل ماشینهای شخصی با شیشه های دودی هم می شود. او ضمن تشریح کشاف دلایل بر خصوصی نبودن خودرو، اعلام کرد که «باید نیروی انتظامی با قاطعیت با این افراد برخورد کند.» وی با این تفسیر، فرمان آتش به اختیار در رابطه با زنان بد حجاب را از همین بلندگو اعلام کرد.
سخن پراکنیهای ۴ مرجع تقلید از جمله آیت الله های مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، نوری همدانی و موسوی اردبیلی پیرامون همین موضوع و کنشهای پایوران رژیم از ریز و درشت در مورد حجاب و گسترده شدن کشف حجاب زنان در خودروهای شخصی، تاکیدی بر ناتوانی رژیم در برابر اراده و تلاش زنان برای رسیدن به آزادی و حق انتخاب است.