فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۴ فروردین
سرکشی احمدی نژاد از امر ولی فقیه

زینت میرهاشمی

نامزد شدن پاسدار احمدی نژاد در روز چهارشنبه ۲۳ فروردین برای ورود به نمایش انتخابات، محاسبات باندهای حکومتی را درهم ریخت. گماشته سابق و یاغی شده ولی فقیه با مشتهای گره کرده همراه با دو چهره بدنام و حاشیه ساز دوران ریاستش، مشایی و بقایی، پشمهای ریخته ولی فقیه را رونمایی کرد.

شورای نگهبان تحت امر خامنه ای، صلاحیت احمدی نژاد را چه تایید کند و یا تایید نکند، این پدیده یک ضربه و تو دهنی آشکار و با معنا از جانب احمدی نژاد به ولی فقیه است.
احمدی نژاد پس از ثبت نام به این نکته دست گذاشت که با دوقطبی شدن انتخابات دیگر عدم حضور من منتفی شده است.
 
واکنشهای تند پایوران حکومتی و پخش خبر نامزدی احمدی نژاد در رسانه های حکومتی، پیام آور شکاف بیشتر در حکومت و شدت گیری جدال باندهای رژیم در روزهای آینده خواهد بود. در حالی که هنوز پرونده دزدیهای نزدیکان احمدی نژاد خاتمه نیافته، خوراک جدیدی برای رسانه ها فراهم شده است.
فقط چند ساعت پس از نامزدی وی، اتهاماتی همچون «تمرد از نظر رهبری»، «باز کننده راه برای طغیانها و سرکشیها»، «ملتهب و آشفته کردن فضای سیاسی کشور»، «خلاف منویات رهبر» و....برای او به ثبت رسیده و مهمتر از همه، نام او به لیست فتنه گران اضافه شد.
محمد تقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان، خوف خود از این که « با کاندیداتوری احمدی نژاد فتنه ای داخلی به راه افتد» و «شکاف و فتنه داخلی» ایجاد شود را اعلام کرد.
اکنون دیگر قطب بندی واقعی نه بین روحانی و رئیسی که بین خامنه ای و احمدی نژاد شکل گرفته است و سرنوشت احمدی نژاد هرچه باشد، نافی این قطب بندی نیست.