مبارزه با خصوصی سازی نیروهای امنیتی - مهدی کوهستانی

ترازنامه یک سال جنبش دانشجویی
از اول آذر ۱۳۹۸ تا اول آذر ۱۳۹۹

کارورزان سلامت (آبان 99) - امید برهانی

جنبش رنگین کمان بیشماران (آبان ۹۹) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

دانشگاه در ماهی که گذشت (آبان 99) - کامران عالمی نژاد

چالشهای معلمان (آبان ۹۹) - فرنگیس بایقره

کارورزان سلامت (مهر 99) - امید برهانی

جنبش رنگین کمان بیشماران (مهر ۹۹) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

چالشهای معلمان (مهر ۹۹) - فرنگیس بایقره

دانشگاه در ماهی که گذشت (مهر 99) - کامران عالمی نژاد

جنبش رنگین کمان بیشماران (شهریور ۹۹) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

کارورزان سلامت (شهریور 99) - امید برهانی

چالشهای معلمان (شهریور ۹۹) - فرنگیس بایقره

دانشگاه در ماهی که گذشت (شهریور 99) - کامران عالمی نژاد

جنبش رنگین کمان بیشماران (مرداد 99) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

کارورزان سلامت (مرداد 99) - امید برهانی

دانشگاه در ماهی که گذشت (مرداد 99) - کامران عالمی نژاد

چالشهای معلمان (شهریور ۹۹) - فرنگیس بایقره

یادداشتهای فراموش شده/ کودکان کار - امید آدینه

جنبش رنگین کمان بیشماران (تیر 99) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

دانشگاه در ماهی که گذشت (تیر ۹۹) - کامران عالمی نژاد

کارورزان سلامت (تیر ۹۹)

چالشهای معلمان (تیر ۹۹) - فرنگیس بایقره

جنبش رنگین کمان بیشماران (خرداد 99) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

کارورزان سلامت (خرداد ۹۹) - تصویر

دانشگاه در ماهی که گذشت (خرداد ۹۹) - کامران عالمی نژاد

چالشهای معلمان (خرداد ۹۹) - فرنگیس بایقره

مرگ کارگر جوان شهرداری

جنبش رنگین کمان بیشماران (اردیبهشت 99) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

دانشگاه در ماهی که گذشت (اردیبهشت ۹۹) - کامران عالمی نژاد

کارورزان سلامت (اردیبهشت ۹۹) - امید برهانی

چالشهای معلمان (اردیبهشت ۹۹) - فرنگیس بایقره

اخراج کارگران هتل شهر در پی اعتراض به کاهش دستمزد

جنبش رنگین کمان بیشماران (فروردین 99) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

دانشگاه در ماهی که گذشت (فروردین۹۹) - کامران عالمی نژاد

3220 حرکت اعتراضی/ ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال 1398

روز جهانی پرستار مبارک! - بهرام رحمانی

کارورزان سلامت - ویژه همه گیری کرونا (فروردین ۹۹) - امید برهانی

چالشهای معلمان (فروردین ۹۹) - فرنگیس بایقره

جنبش رنگین کمان بیشماران (اسفند 98) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

چالشهای معلمان (اسفند ۹۸)

دانشگاه در ماهی که گذشت (اسفند ۹۸) - کامران عالمی نژاد

کارورزان سلامت (اسفند ۹۸)

دستمزد اسفند سال گذشته پرستاران اهواز پرداخت نشده است

جنبش رنگین کمان بیشماران (بهمن 98) - گردآوری و تنظیم: پویا رضوانی

کارورزان سلامت (بهمن ۹۸) - امید برهانی

دانشگاه در ماهی که گذشت (بهمن ۹۸) - کامران عالمی نژاد

چالشهای معلمان (بهمن ۹۸) - فرنگیس بایقره

معوقات مزدی کارگران کارخانه نئوپان خلخال

معوقات مزدی کارکنان بیمارستان سینا‌ در شهرستان کارون و مرکز بهداشت حمیدیه

بازگشت به صفحه اول