مراسم تدفین پیکر یاسر عرفات


کزسنگ ناله خیزد روز وداع یاران


به دنبال مهمل چنان زار بگریم


بر خرابه های دفترش مردمش جاخوش کرده اند


در انتظار


او آمد


او همچون پرنده آمد


آخرین بازدید عرفات از مردمش


او در آغاز آخرین سفر، زمینش را طواف می کند


باور ندارد


انگار کمرشان شکست


فریاد از این ماتم


او زنده است


بیا باهم بنالیم از سر درد


تجدید عهد می کنیم


در قلب ما زنده است


آنان که نتوانستند بیاسند، در خانه به ماتم نشستند


 چشمانش نگران کودک است

صفحه بعد