مراسم تدفین پیکر یاسر عرفات


فلسطین در عزای عرفات


آوارگان فلسطینی در لبنان، سمبلیک فرمانده را تشییع می کنند


از پاریس در راه خانه


بانوی حمایتگر آرامش برایش آرزو می کند


و اینان او را به سوی خانه بدرغه کردند


مردم در سراسر فلسطین عزادار اند


کسانی به یکدیگر تسلیت می دهند


و ژنرالهای سنگ انداز در چفیه های خود می گریند


خانه را برای رسیدن او، آب و جارو می کنند


کهن جامه خویش پیراستن


سهی و دخترش غدا


بردوش  گارد احترام وارد قاهره می شود


تاچند روز قبل اکثر اینان به منافعشان نبود تا از او حرف بزنند


لبخند رضایت ولیعهد عربستان برای چیست؟


با احترام به طرف خانه اش راهی می شود


آب زنید راه را، هین که نگار می رسد


به تعداد اندک و در اندیشه زیاد

صفحه بعد